นโยบายความเป็นส่วนตัว

หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

บริษัทในเครือยูนิลีเวอร์ทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งในที่นี้รวมถึง ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ธุรกิจภายใต้การดูแลของยูนิลีเวอร์ถือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องจริงจัง หลักการทั้งห้าข้อดังต่อไปนี้เป็นสิ่งรองรับกลวิธีของบริษัทในเครือยูนิลีเวอร์ทั้งหมดในการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน:

 1. บริษัทให้คุณค่าความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทจากการที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในทางที่เป็นธรรมและควรค่าแก่ความไว้วางใจดังกล่าวนั้นเสมอ
 2. ท่านมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะโปร่งใสกับท่านเสมอในเรื่องข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม สิ่งที่บริษัทกระทำกับข้อมูลนั้น บุคคลที่บริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลนั้นอยู่ และบุคคลที่ท่านควรจะติดต่อหากท่านมีข้อกังวลใด ๆ
 3. หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะร่วมมือกับท่านเพื่อแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวนั้นโดยพลัน
 4. บริษัทจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย
 5. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ทั้งปวง และบริษัทจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ หากไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล บริษัทก็จะปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ธุรกิจภายใต้การดูแลของยูนิลีเวอร์(ต่อไปเรียกว่า “ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค”) มีพันธะสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและจะรับรองให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครอง นโยบาย
ความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลส่วนตัวซึ่ง ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เป็นผู้เก็บรวบรวมและวิธีการที่ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลนั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับแก่อะไรบ้าง?

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วนตัวซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้โดยเกี่ยวเนื่องกับบริการซึ่งยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นผู้เสนอให้(ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ได้ที่ https://unilevernetwork.com/th/GetToknow.aspx ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวนี้รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทางออฟไลน์ (offline) โดยอาศัย

 • ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เซ็นเตอร์ และ อาวียองซ์ ช็อป
 • ศูนย์ติดต่อลูกค้า (คอล เซ็นเตอร์) ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
 • การรณรงค์ทำการตลาดแบบตรง การชิงโชคและการแข่งขัน
 • ข้อมูลที่ได้ทางออนไลน์ ทั้งจากเว็บไซต์ต่างๆ ของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค หน้าเพจที่มีชื่อตราสินค้าบนแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกและแอพพลิเคชั่นซึ่งมีผู้เข้าถึงหรือใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกเช่นนั้น ซึ่งปฏิบัติการอยู่โดยหรือในนามของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค(ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ในเครือที่เป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ ข้างล่างนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้บังคับแก่

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แพลทฟอร์ม และหรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) ซึ่ง ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค มิได้ควบคุมอยู่
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งท่านเข้าถึงโดยผ่านทางลิงค์บนเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค หรือ
 • แบนเนอร์ (banners) การชิงโชคและการโฆษณาหรือส่งเสริมอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่ง ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจเป็นผู้อุปถัมภ์หรือมีส่วนร่วมอยู่

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของตนเองยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค สนับสนุนให้ท่านอ่านสิ่งดังกล่าวก่อนจะใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

ความยินยอมของท่าน

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม โดยในกรณีส่วนใหญ่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง แต่ในบางกรณียูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจอนุมานเอาว่าได้รับความยินยอมแล้วจากการกระทำและความประพฤติของท่าน โดยการใช้เว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ท่านจึงยินยอมให้ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค และธุรกิจในเครือที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติม หาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึง ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมเพิ่มเติมก็ได้ แต่หากท่านตัดสินใจไม่ให้ความยินยอมเพิ่มเติม สิทธิในการเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างของท่านอาจถูกจำกัดได้ หากท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติม ก็ให้ถือบังคับตามเงื่อนไขของความยินยอมดังกล่าวนั้นในกรณีที่มีความขัดกันใด ๆ กับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยวิธีการนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค หรือให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค

เยาวชน

เว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยส่วนใหญ่มุ่งหมายหรือมีเจตนาให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใช้งาน หากพบว่ามีผู้เข้าชมหรือใช้งานเป็นเยาวชน ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเขาเหล่านั้นเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อน โดย ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวตามที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะกระทำเช่นนั้นหรือในกรณีที่จำเป็นซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ (อายุของเยาวชนที่ต้องได้รับความยินยอมเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศ) หากท่านเป็นเยาวชนซึ่งมีอายุเกินกว่าที่จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาในประเทศของท่าน ท่านก็ควรตรวจสอบเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเพื่อให้แน่ว่าท่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

หาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค พบว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมก่อนจึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะลบข้อมูลเช่นนั้นออกโดยเร็วเท่าที่จะกระทำได้

การเข้าถึงเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ในบางส่วนและหรือสิทธิตามกฎหมายที่จะเข้าใช้บริการเว็บไซต์รวมถึงร่วมธุรกิจเครือข่ายหรือกิจกรรมกับ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เช่น การสมัครเป็นผู้ร่วมธุรกิจ Affiliate การร่วมแข่งขัน ชิงโชค เพื่อรับรางวัล สินค้าตัวอย่าง หรือของรางวัลอื่น ๆ อาจถูกจำกัดไว้ให้แก่ผู้ใช้งานซึ่งมีอายุเกินวัยหนึ่งวัยใดตามที่ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค กำหนด ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการตรวจพิสูจน์อายุและบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุใด ๆ เช่นนั้นก็ได้

ยูนิลีเวอร์เก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง?

ข้อมูลที่ท่านเป็นผู้ให้แก่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยตรง

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงก็ได้เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คเช่น เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายกับ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ท่านมีการลงทะเบียนเพื่อจับสลากชิงรางวัลหรือแข่งขัน ลงชื่อเข้ารับข้อมูล ใช้คำขอต่าง ๆ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค กรอกแบบสำรวจหรือให้ข้อคิดเห็นหรือทำการสอบถาม ประเภทข้อมูลที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงนั้น เช่น

 • ชื่อของท่าน
 • ที่อยู่ของท่าน
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ของท่าน
 • ชื่อผู้ใช้งานของท่าน
 • หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
 • เลขประจำตัวประชาชนของท่าน
 • ข้อมูลบัตรเครดิตหรือการชำระเงินอย่างอื่นของท่าน
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • อายุของท่าน
 • วันเดือนปีเกิดของท่าน
 • เพศของท่าน
 • เนื้อหาที่เกิดจากผู้ใช้งาน ข้อความที่โพสต์ และข้อความอื่นที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
 • ข้อมูลของบุคคลอื่นใดที่ท่านเป็นผู้ให้แก่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คโดยสมัครใจ

ข้อมูลที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ใช้คุกกี้ (cookies) และเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ (analytic tools) และพิกเซล แท็ก (pixel tags) ของเว็บ) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ภายใต้บังคับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ ประเภทข้อมูลที่ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คอาจเก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัตินั้นได้แก่

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
 • รายละเอียดของเว็บเพจที่ท่านได้ดูไปแล้ว
 • ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (IP address) ของท่าน
 • ไฮเปอร์ลิงค์ที่ท่านได้คลิกเข้าไป
 • ชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพแสดงโปรไฟล์ เพศ ข่ายงานของท่าน และข้อมูลอื่นใดซึ่งท่านเลือกที่จะแบ่งปันเมื่อใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น เมื่อท่านใช้ความสามารถทำหน้าที่แสดงความ “ชอบ (Like)” บนเฟซบุ๊ค(Facebook) หรือความสามารถทำหน้าที่ +1 บน กูเกิ้ลพลัส (Google+))
 • เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมมาแล้วก่อนที่จะมาถึงเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค

ในเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้รับคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อให้บล็อกคุกกี้หรือเตือนให้ท่านระวังเมื่อคุกกี้กำลังถูกส่งมายังเครื่องอุปกรณ์ของท่าน หากท่านปิดทางทำงานของคุกกี้ก็อาจมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ได้

ข้อมูลที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่น ๆ

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจได้รับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งอื่น ๆ หากท่านได้อนุญาตไว้แล้วว่าให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนั้นได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจรวมไปถึงข้อมูลจากแหล่งที่พอมีให้ใช้ได้ในทางการค้า เช่นฐานข้อมูลสาธารณะและองค์กรที่รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลจากบุคคลภายนอก ประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค อาจเก็บรวบรวมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ นั้นได้แก่

 • ชื่อของท่าน
 • ที่อยู่ของท่าน
 • อายุของท่าน
 • นิสัยการจับจ่ายใช้สอยของท่าน
 • สิ่งที่โปรดปรานและข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของท่าน เช่น งานอดิเรกและสิ่งที่ท่านสนใจ
 • ข้อมูลที่มีไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ก่อให้เกิดขึ้น บล็อกและการโพสต์ข้อความ ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้

ข้อมูลที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จัดทำขึ้นให้กับท่าน

ในการดำเนินธุรกิจหรือสั่งซื้อสินค้าและเข้ารับบริการจาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ท่านจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนกับทาง ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ซึ่ง ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะเป็นผู้จัดทำและส่งมอบให้ท่าน (ข้อมูลส่วนตัวของท่านบางประเภท ท่านควรเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างดี) เช่น

 • หมายเลขบัญชี(รหัสส่วนตัว) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า Promo Code
 • ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าใช้บางบริการที่กำหนดให้ต้องลงชื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค (ท่านสามารถปรับปรุงแก้ไขรหัสผ่านเพื่อให้มีความปลอดภัยได้เอง)

การป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ตระหนักถึงความไว้วางใจของท่านที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกับ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะดำเนินมาตรการป้องกันในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้ปลอดภัยและกำหนดให้บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค นั้นต้องกระทำอย่างเดียวกันด้วย การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจากัดไว้เพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต หรือเพื่อไม่ให้มีการดัดแปลงข้อมูล หรือการนำข้อมูลของท่านไปใช้ในทางที่ผิด โดย ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะอนุญาตให้เข้าไปดูได้เฉพาะบรรดาลูกจ้างและตัวแทนของยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คตามความจำเป็นที่จะต้องทราบเท่านั้น

สำหรับรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านสามารถสร้างขึ้นเองได้เป็นการเฉพาะบุคคล โดยใช้หมายเลข ตัวอักษรและสัญลักษณ์ใด ๆ ประกอบขึ้นมา เพื่อใช้ในการเข้าถึงบางบริการในเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ที่กำหนดให้ท่านต้องลงชื่อผู้ใช้งานก่อน ท่านต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกทราบ หากท่านได้มีการแบ่งปันหรือเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น หรือแม้ว่าในกรณีใด ๆ ที่ท่านไม่สามารถรักษาความลับในรหัสผ่านส่วนตัวหรือไม่สามารถควบคุมการใช้งานของรหัสผ่านของท่านได้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ภายใต้ชื่อหรือบัญชีนี้ โดยถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวท่านเองและต้องรับผิดตามกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบัญชี ดังนั้น หากท่านทราบว่ารหัสผ่านของท่านไม่มีความปลอดภัย ท่านจะต้องดำเนินการเปลี่ยนเองหรือแจ้งทาง ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ในทันทีเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการใช้รหัสผ่านส่วนตัวหรือสิทธิในการเข้าใช้ของท่านไปในทางที่ผิด

นอกจากนี้ ท่านอาจจะทราบดีว่า ในปัจจุบันมีบุคคลภายนอกที่อาจทำการดักข้อมูลหรือทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลระหว่างการส่งข้อมูลหรือเข้ามาในระบบของท่านหรือของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อย่างไม่มีสิทธิตามกฎหมาย และบุคคลดังกล่าวอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้จากเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น แม้ว่า ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ไม่อาจให้คำมั่นสัญญาได้และท่านไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่านจะยังเป็นความลับอยู่เสมอ ดังนั้นหากเกิดกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร?

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 • เพื่อปรับปรุงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค และประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค
 • เพื่อติดต่อท่านในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งท่านอาจสนใจ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องได้ให้ความยินยอมแก่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ในการกระทำเช่นนั้นหรือท่านได้เคยร้องขอเข้าร่วมธุรกิจ ขอรับผลิตภัณฑ์หรือบริการจาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค มาก่อนแล้ว และการติดต่อนั้นจะต้องเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับคำร้องขอที่เคยมีมาก่อนดังกล่าวและกระทำขึ้นภายในกรอบเวลาใด ๆ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้ตั้งไว้
 • จัดให้ท่านได้เข้าร่วมธุรกิจ ได้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอจาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค

ในกรณีที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อความมุ่งประสงค์จำเพาะประการหนึ่งประการใดยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลานานเกินกว่าที่จำเป็นในการบรรลุตามความมุ่งประสงค์นั้น เว้นแต่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วยเหตุผลโดยชอบทางธุรกิจหรือกฎหมาย เพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยบังเอิญหรือด้วยเจตนามุ่งร้าย เมื่อ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ลบข้อมูลออกจากบริการของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค แล้ว ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจไม่ลบสำเนาตกค้างออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค หรือขจัดข้อมูลออกจากระบบเพื่อการสำรอง (แบ็คอัพ) ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยทันที

บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจจัดให้มีบริการซึ่งท่านสามารถรับข้อความหรือข่าวสารประเภทอื่น ๆ จาก ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ได้ (เช่น บริการส่งข้อความอย่างย่อ หรือ เอสเอ็มเอส บริการส่งข้อความพร้อมเสียงเพลง หรือ อีเอ็มเอสและบริการส่งข้อความแบบสื่อประสม หรือ เอ็มเอ็มเอส) บนเครื่องโทรศัพท์ไร้สายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน(“บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่”) หากท่านสมัครใช้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค อย่างหนึ่งอย่างใด ท่านตกลงจะรับข้อความเช่นนั้นจาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งท่านเป็นผู้ให้ไว้เพื่อการนั้น (ต่อเมื่อท่านได้เลือกแล้วว่าจะไม่รับข้อความเช่นนั้นโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำในหมวด สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ ข้างล่างนี้)

ท่านเข้าใจว่า อัตรามาตรฐานของบริษัทโทรคมนาคมไร้สายของท่านเป็นอัตราที่ใช้บังคับแก่ข้อความเหล่านี้และท่านอาจเปลี่ยนใจของท่านในขณะใดก็ได้โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำในหมวด สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ ข้างล่างนี้ หากคิดค่าบริการเอากับใบแจ้งหนี้บัญชีโทรศัพท์ไร้สายของท่าน ท่านตกลงให้ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค เรียกเก็บค่าบริการจากท่านและจัดให้บริษัทโทรคมนาคมของท่านได้มีข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องของท่านโดยเกี่ยวเนื่องกับค่าบริการดังกล่าว ท่านขอให้ถ้อยแถลงว่า ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สายที่ท่านใช้ในการสมัครรับบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และท่านเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจำกัดเรื่องอายุและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย เช่น ชื่อข่าวสารที่เป็นข้อความ ที่อยู่ระบบไร้สาย หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ยังอาจได้วันที่เวลา และเนื้อหาของข้อความของท่านในระหว่างที่ท่านใช้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาด้วยก็ได้ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะใช้ข้อมูลที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ได้มาโดยเกี่ยวเนื่องกับบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ดี โปรดรับทราบไว้ว่า บริษัทโทรคมนาคมไร้สายของท่านและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปกรณ์ไร้สายของท่านด้วยก็ได้ และการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก็อยู่ใต้บังคับนโยบายของตนเอง

ท่านรับทราบและตกลงว่า บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการที่จัดให้มีไว้โดยผ่านระบบไร้สายซึ่งใช้คลื่นวิทยุ (และวิธีการอื่น) ในการส่งการติดต่อสื่อสารข้ามโครงข่ายอันซับซ้อน ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะไม่รับประกันว่าการที่ท่านใช้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นจะเป็นการส่วนตัวหรือปลอดภัย และ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ไม่ขอรับผิดต่อท่านต่อการขาดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยใด ๆ ซึ่งท่านอาจเป็นผู้ประสบ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบเต็มที่ในการดำเนินการป้องกันล่วงหน้าและในการจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยอันเหมาะสมที่สุดต่อสถานการณ์ของท่านและการใช้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่มุ่งหมายไว้ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์คยังอาจเข้าไปตรวจสอบเนื้อหาของบัญชีโทรศัพท์ไร้สายและหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านกับบริษัทโทรคมนาคมของท่านด้วยก็ได้เพื่อความมุ่งประสงค์ในการระบุลักษณะและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับใคร?

โดยทั่วไปแล้ว ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ไม่ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลใดภายนอกกลุ่ม ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค อย่างไรก็ดี ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกผู้เป็นที่เชื่อถือก็ได้และด้วย ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เป็นธุรกิจเครือข่ายที่มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค กับผู้เข้าร่วมธุรกิจและลูกค้า ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จึงจำเป็นต้องให้ผู้ร่วมธุรกิจหรือ Affiliated หรือ Privileged Shopper ที่ท่านอ้างถึง หรือเป็นผู้แนะนำของท่าน หรือเป็นผู้ให้บริการแก่ท่าน เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ หมายเลขบัญชี รายละเอียดในการติดต่อ และรายการสินค้าหรือมูลค่าในการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้(รายละเอียดส่วนนี้ท่านสามารถดูได้จากนโยบายและระเบียบปฏิบัติ)

นอกจากนี้ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ยังร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัท องค์การ หรือบุคคลธรรมดาภายนอกกลุ่มยูนิลีเวอร์อีกด้วย หาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมายหาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นที่แน่ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาข้อมูลของท่านไว้ให้ปลอดภัย และจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงในการปกป้องข้อมูลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่

ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค จะไม่ขายข้อมูลส่วนตัว เว้นแต่จะขายให้แก่นิติบุคคลที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค สละกิจการของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้ หรือมิฉะนั้นก็โดยเกี่ยวเนื่องกับการควบกิจการ การรวมกิจการ การเปลี่ยนอำนาจควบคุม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชีกิจการของบริษัทที่ดูแล ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค โดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายนอกประเทศที่ท่านอยู่หรือไปยัง ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ในเครือหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นที่เชื่อถือคนอื่นซึ่งมีถิ่นฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆก็ได้ เพื่อบุคคลดังกล่าวจะได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยการใช้งานเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค หรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค โดยประการอื่น ท่านตกลงเห็นชอบให้ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค กระทำเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่

ท่านควรตระหนักว่า หลายประเทศไม่สามารถให้ความคุ้มครองตามกฎหมายต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉกเช่นที่ท่านอาจได้รับอยู่ในประเทศต้นกำเนิดของท่าน ในขณะที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ที่ประเทศอื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูก
ศาล เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติของประเทศนั้นนำไปประเมินตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวก็ได้ ภายใต้บังคับคำร้องขอเข้าตรวจสอบตามกฎหมายเช่นนั้น ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค สัญญาว่าบุคคลใดซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านภายนอกประเทศต้นกำเนิดของท่านจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวและเพียงแต่มีสิทธิ์ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค เท่านั้น

สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ

หากท่านมีปัญหาข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อนั้น ท่านจะติดต่อ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ได้ทางเว็บไซต์ www.unilevernetwork.com และเลือกประเทศที่เหมาะสมและคลิกที่ลิงค์ติดต่อเรา (contact us) คำร้องขอของท่านก็จะมีผู้จ่าหน้าส่งถึง ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค ในเครือที่เหมาะสมท่านมีสิทธิ์แจ้งให้ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ทราบหากท่าน

 • ไม่ต้องการได้รับการติดต่อจาก ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ในอนาคต
 • ต้องการจะได้สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ถือไว้โดยเกี่ยวกับตัวท่าน
 • ต้องการให้ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านในสารบบของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค (บางเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ท่านสามารถเข้าไปแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านเองได้)
 • ประสงค์จะรายงานว่ามีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าในครั้งคราวใด

เพื่อช่วยเหลือ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ในการจัดการกับคำร้องขอของท่าน โปรดให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นและเพียงพอที่ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะสามารถยืนยันตัวตนของท่านได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวก็ได้โดยนำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไปโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค จะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระสำคัญใด ๆ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค สนับสนุนให้ท่านเข้าเยี่ยมชมบ่อย ๆ เพื่อคอยรับทราบถึงวิธีการที่ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของ ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค

นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วก็อาจมีการรณรงค์หรือส่งเสริมเป็นการจำเพาะ ซึ่งจะอยู่ใต้บังคับข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ยูนิลีเวอร์เน็ทเวิร์ค สนับสนุนให้ท่านอ่านข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนจะเข้าร่วมในการรณรงค์หรือส่งเสริมใด ๆ เช่นนั้นตามแต่ท่านจะจำเป็นต้องกระทำเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมดังกล่าวหากท่านเข้ามีส่วนร่วม โดยจะจัดให้มีข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ไว้ให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้กับ
ทุกเว็บไซต์ของ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559